به خدا چه بگویم؟

روزی غلامی گوسفندانش را به صحرابرد.گوسفندان در دشت سرگرم چرا یودند

که مسافری از راه رسیدوبا دیدن انبوه گوسفندان به سراغ ان غلام(چوپان)رفت

و گفت:((از این همه گوسفندانت یکی را به من بده)).

چوپان گفت:((نه,نمی توانم این کار را بکنم,هرگز)).

مسافر گفت:((یکی را به من بفروش)).

چوپان گفت:((گوسفندان ار ان من نیست)).

مرد گفت:((صاحبش را بگوی که گرگ ببرد)).

غلام گفت:((به خدای چه بگویم))؟!

                                                                                                            (رساله ی قشیریه)

/ 1 نظر / 105 بازدید
مصطفی

[خنثی]