همدلی و اتحاد

فرمانروایی فرزندان خود را پند می داد ودر آن میان چوبه ی تیری از تیردان

بیرون کشید و به ایشان دادو گفت:((بشکنید)).به اندک نیرویی شسته شد.

دیگر بار دو عدد داد. باز به آسانی شکستند.

بدین ترتیب بر تعداد چوب ها افزود تا به بیش از ده رسانید. آنگاه زور ازمایان از

شکست ان در ماندند.

روی به فرزندان کرد و گفت:((ای فرزندا,حال شما در زندگی این چنین است.

تا هنگامی که یاور و پشتیبان هم باشید,دشمن نمی تواند بر شما چیره شود

و سالیان دراز می توانید پیروز و ظفرمند به سر ببرید.

 

(جامع التواریخ,خواجه رشید الدین فضل الله)

/ 2 نظر / 606 بازدید
مصطفی

اتحاد مایه ی سازنده ی ملت است و تفرقه اتش درنده

مصطفی

اتحاد مایه ی سازنده ی ملت است و تفرقه اتش درنده